>

การยื่นงบการเงินและเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ยื่นงบวันสุดท้าย สรรพากร ยื่นวันสุดท้าย 30 พ.ค.2559 และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์) ยื่นวันสุดท้าย 31 พ.ค. 2559

อย่าลืมนะว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์) ต้องยื่นแบบ e-filling

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus
นักบัญชีอิสระ

nara office

พนักงานกว่า 20 คน พร้อมให้บริการ

urgent-dormant acct+help

 

 

การยื่นงบการเงินและเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นาราฯ ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบและภาระต่างๆ ที่ท่านต้องปฏิบัติิตามกฎหมาย สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินประจำปีและนำยื่น สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • กรมสรรพากร   

ระยะเวลานำยื่น                จะต้องนำยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี
เอกสารที่ต้องนำยื่น           งบการเงิน / แบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
สถานที่นำยื่น                     สรรพากรเขต ณ สถนที่ที่บริษัทตั้งอยู่
     

 • กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า
ระยะเวลานำยื่น  จะต้องยื่นภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (หรือ พูดง่ายๆ ว่า ภายใน 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
เอกสารที่ต้องนำยื่น งบการเงิน / แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3)
สถานที่นำยื่น ยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2559 โดย ต้องยื่นแบบ e-filling (อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่น ข้อกำหนด และวิธีปฎิบัติ คลิ๊กที่นี้ )
 

กรณีที่บริษัืทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังไม่สามารถยื่นผ่าน ระบบ e-filling ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงอนุโลม ให้ยื่นตามรูปแบบเดิม (อย่างไรเสียก็ต้องยื่นแบบ e-filling ให้เรียบร้อยภายหลังด้วย) โดยยื่นได้ที่

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น 3 )
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 – 6
 • สำนกงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด สาขา แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
 • ส่งที่ทำการไปรษณีย์ (อ่านเพิ่มเติม ด้านล่าง ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม)
หมายเหตุ
 • การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องจัดให้มีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี และต้องปฏิบัติิตามระเบียบ ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1175 เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (ขอให้ข้อสังเกตุว่า วันส่งเอกสารเชิญประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วันสุดท้ายคือ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 หากประชุมวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.52accounting.com/znews-026AGM.html
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จะต้องนำส่งภายในวัน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการบังคับบทลงโทษ สำหรับความผิดนี้ โดยปรับกรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ ท่านละ 2,000 บาท
 • หากท่านเลือกรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 ท่านสามารถเลือกกำหนดการต่างๆ นานที่สุดดังนี้
   • ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
   • ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
   • นำยื่นงบการเงินและแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
   • นำยื่นงบการเงิน และ แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อย่างไรเสีย หากท่านไม่ได้เลือกรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ท่านสามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ ในการกำหนดวันยื่นงบการเงินและเอกสารอื่น ต่อหน่วยงานราชการได้เช่นกัน

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด สามารถให้บริการครบวงจง ในการทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี / นำยื่นภาษี / และครอบคลุมขอบเขตตามที่เสนอข้างต้น ด้วยราคางบเปล่า 7,500 บาท (ยืนราคาได้ถึง 28/02 /2559 และสามารถให้บริการได้จำกัดเท่านั้น)

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นงบการเงิน

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ไปใช้ ยื่นงบการเงิน สำหรับงบการเงิน รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปี 2558 ให้ใช้ยื่นด้วยระบบ e-filling แต่ถ้าไม่สามารถใช้ กรมฯ อนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้เป็นการชั่วคราว)

แบบ สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
แบบ สบช 3/1 แบบนำส่งงบการเงิน สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ
แบบ บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

การนำส่งงบการเงิน ผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-filing)

กว่า 550,000 ของนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ มีนิติบุคคลกว่า 500,000 ราย มีหน้าที่ต้องส่งงบการเงิน ในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บถึง 4 เดือน ซึ่งเป็นภาระต่อกรม และเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บจำนวนมาก ดังนั้น กรมฯ ได้ริเริ่มนวัตกรรมการให้บริการการับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ด้วยเทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มช่องทางบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายกับประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มปฎิบัติงานจริง สำหรับงบการเงิน ปี 2556 ซึ่งจะยื่นใน ปี 2557 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย และคาดว่าสามารถเปิดให้บริการ e-Filing เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2558

ข่าวใหม่ ปี 2558

นิติบุคคลต้องส่งงบการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยมีช่องทางในการเตรียมข้อมูลก่อนนำส่ง 2 รูปแบบ คือ

 1. รูปแบบ e-Form ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลงบการเงินผ่าน e-Form บนหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมแนบไฟล์ PDF ตามที่กรมฯ กำหนด โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ก่อนอนุมัติการนำส่งงบการเงิน
 2. รูปแบบ XBRL in Excel ผู้ประกอบการจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบงบการเงิน (Excel Template) จากหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเลือกต้นแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจของแต่ละนิติบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูลงบการเงินและทำการนำส่งงบการเงินพร้อมแนบไฟล์ PDF ตามที่กรมฯ กำหนด โดย Upload ผ่านระบบ DBD e-Filling ก่อนอนุมัติการนำส่งงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL

การส่งงบการเงินทางไปรษณีย์

การส่งการเงินทางไปรษณีย์ ท่านสามารถเลือกส่งแบบรับประกันการสูญหาย (ส่งได้เฉพาะที่ทำการไปรษณีย์ในขตกรุงเทพมหานคร และที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี) หรือลงทะเบียนตอบรับ (ส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยส่งไปที่สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และแนบซองจดหมาย จ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวงตราไปรษณีย์อากร  ซึ่งหากเอกสารที่ยื่นครบถ้วนถูกต้องจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ยื่นงบการเงิน

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

 

nara-map

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 
 

__________________________________________________________________________________________