>

การยื่นงบการเงินและเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

Home - เกี่ยวกับเรา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation job-acc
000B-accountant

nara office

urgent-dormant acct+help

 

การยื่นงบการเงินและเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

นาราฯ ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบและภาระต่างๆ ที่ท่านต้องปฎิบัติตามกฎหมาย สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินประจำปีและนำยื่น สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • กรมสรรพากร   

ระยะเวลานำยื่น                จะต้องนำยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี
เอกสารที่ต้องนำยื่น           งบการเงิน / แบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
สถานที่นำยื่น                     สรรพากรเขต ณ สถนที่ที่บริษัทตั้งอยู่
     

 • กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า

ระยะเวลานำยื่น                จะต้องยื่นภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถืหุ้นสามัญประจำปี
เอกสารที่ต้องนำยื่น           งบการเงิน / บัญชีรื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3)
สถานที่นำยื่น                     สำนักงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุกจังหวัด และกรุงเพทฯ ยื่นได้ที่กระทรวงพาณิชย์สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี

หมายเหตุ

 • การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องจัดให้มีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี และต้องปฎิบัติตามระเบียบ ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1175 เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (ขอให้ข้อสังเกตุว่า วันส่งเอกสารเชิญประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วันสุดท้ายคือ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 หากประชุมวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.52accounting.com/znews-026AGM.html
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จะต้องนำส่งภายในวัน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และปีนี้เป็นปีแรกที่มีการบังคับบทลงโทษ สำหรับความผิดนี้ โดยปรับกรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ ท่านละ 2,000 บาท
 • หากท่านเลือกรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 ท่านสามารถเลือกกำหนดการต่างๆ นานที่สุดดังนี้
   • ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
   • ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
   • นำยื่นงบการเงินและแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
   • นำยื่นงบการเงิน และ แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

อย่างไรเสีย หากท่านไม่ได้เลือกรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ท่านสามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ ในการกำหนดวันยื่นงบการเงินและเอกสารอื่น ต่อหน่วยงานราชการได้เช่นกัน

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด สามารถให้บริการครบวงจง ในการทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี / นำยื่นภาษี / และครอบคลุมขอบเขตตามที่เสนอข้างต้น ด้วยราคางบเปล่า 7,500 บาท (ยืนราคาได้ถึง 28/02 /2557 และสามารถให้บริการได้จำกัดเท่านั้น)

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นงบการเงิน

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ไปใช้ ยื่นงบการเงิน สำหรับงบการเงิน รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบ สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
แบบ สบช 3/1 แบบนำส่งงบการเงิน สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ
แบบ บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000 หรือ
โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000 หรือ
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

แฟ็กซ์. 02 933 5890
อีเมล์: info@53ac.com

contact


 

 

nara-map

 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 
 

__________________________________________________________________________________________