>

การยื่นงบการเงิน ปี 2559 ยื่นงบวันสุดท้าย สรรพากร ยื่นวันสุดท้าย 30 พ.ค.2560 และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์) ยื่นวันสุดท้าย 31 พ.ค. 2560 อย่าลืมนะว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องยื่นแบบ e-filling

Home - เกี่ยวกับนารา : คัดหนังสือรับรอง : คัดงบการเงิน : คัดบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น : คัดบริคณห์สนธิ : เปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัท : คัดรับรองตราประทับ : คัดเอกสารต่อใบอนุญาตทำงาน:
จดทะเบียนบริษัท : เลิกบริษัท : งบเปล่า : แปลเอกสาร : รับรองเอกสาร-โนตารี่พับลิค : การตลาด-พันธมิตร : ที่อยู่จดทะเบียน : ปรึกษาคดีฟรี-รับว่าความ : นักบัญชีหางาน : รับสมัครงาน
Affidavit 300 Baht dormant co-regis 2200B notary 1000B.
15000B-close
000B-ch-regis 12000B-address 500B-translation 000B-accountant
contactus
 

nara office

พนักงานกว่า 20 คน พร้อมให้บริการ

urgent-dormant acct+help

 

 

การยื่นงบการเงินและเอกสารประกอบการยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

นาราฯ ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบและภาระต่างๆ ที่ท่านต้องปฏิบัติิตามกฎหมาย สำหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินประจำปีและนำยื่น สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้

กรมสรรพากร   

ระยะเวลานำยื่น                จะต้องนำยื่นภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี
เอกสารที่ต้องนำยื่น           งบการเงิน / แบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50)
สถานที่นำยื่น                     สรรพากรเขต ณ สถนที่ที่บริษัทตั้งอยู่
     

กรมพัฒนาธุรกิจและการค้า

ระยะเวลานำยื่น  จะต้องยื่นภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (หรือ พูดง่ายๆ ว่า ภายใน 5 เดือน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี)
เอกสารที่ต้องนำยื่น งบการเงิน / แบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) / แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) อ่านโดยละเอียด ด้านล่าง คลิ๊กที่นี้
สถานที่นำยื่น ยื่นงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยื่นได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2560 โดย ต้องยื่นแบบ e-filling (อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับการยื่น ข้อกำหนด และวิธีปฎิบัติ คลิ๊กที่นี้ )
 

กรณีที่บริษัืทและห้างหุ้นส่วนจำกัด ยังไม่สามารถยื่นผ่าน ระบบ e-filling ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ยังคงอนุโลม ให้ยื่นตามรูปแบบเดิม (อย่างไรเสียก็ต้องยื่นแบบ e-filling ให้เรียบร้อยภายหลังด้วย) โดยยื่นได้ที่

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น 3 )
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 – 6
 • สำนกงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
 • สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด สาขา แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน และเกาะสมุย
 • ส่งที่ทำการไปรษณีย์ (อ่านเพิ่มเติม ด้านล่าง ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม)

อ่านเพิ่มเติม ข้อควรระวัง และวิธีการยื่นงบการเงินด้วยตนเองและยื่นทางไปรษณีย์ โดยละเอียด ด้านล่าง คลิ๊กที่นี้

หมายเหตุ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องจัดให้มีภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นรอบบัญชี และต้องปฏิบัติิตามระเบียบ ตามประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 1175 เรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (ขอให้ข้อสังเกตุว่า วันส่งเอกสารเชิญประชุมและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วันสุดท้ายคือ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 หากประชุมวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559) ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.52accounting.com/znews-026AGM.html

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น จะต้องนำส่งภายในวัน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี สำหรับความผิดนี้ โดยปรับกรรมการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ ท่านละ 2,000 บาท (ประเด็นนี้ อาจไม่ต้องเสีย ถ้า ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมงบการเงิน สามารถนำส่งได้ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น - อ้างอิง จากคำตอบของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการ ดูเพิ่มเติมที่ถาม-ตอบ ข้อที่ 16 คลิ๊กที่นี้ เพื่อใช้อ้างอิง หากถูกเรียกค่าปรับ)

หากท่านเลือกรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 ท่านสามารถเลือกกำหนดการต่างๆ นานที่สุดดังนี้

   ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

   ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

   นำยื่นงบการเงินและแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

   นำยื่นงบการเงิน และ แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อย่างไรเสีย หากท่านไม่ได้เลือกรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ท่านสามารถใช้หลักเกณฑ์เดียวกันนี้ ในการกำหนดวันยื่นงบการเงินและเอกสารอื่น ต่อหน่วยงานราชการได้เช่นกัน

บริษัท นาราการบัญชี จำกัด สามารถให้บริการครบวงจง ในการทำบัญชี / ตรวจสอบบัญชี / นำยื่นภาษี / และครอบคลุมขอบเขตตามที่เสนอข้างต้น ด้วยราคางบเปล่า 7,500 บาท (ยืนราคาได้ถึง 30/04 /2560 และสามารถให้บริการได้จำกัดเท่านั้น)

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นงบการเงิน

บทความที่ 018 - อัตราค่าปรับ (เริ่มใช้ปี 2555) กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บทความที่ 031 - หมายเรียกตำรวจ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) - กรณีมิได้ยื่นงบการเงิน

บทความที่ 017 - อัตราเปรียบเทียบ ค่าปรับ ความผิดตามพระราชบัญญัติ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด (ไม่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น อ้างถึง ลำดับที่ 19 มาาตรา 1139 วรรคสอง)

บทความที่ 026 - การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี - กฎหมายและวิธีปฎิบัติ

ดาว์นโหลด แบบฟอร์ม ไปใช้ ยื่นงบการเงิน สำหรับงบการเงิน รอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ปี 2559 ให้ใช้ยื่นด้วยระบบ e-filling แต่ถ้าไม่สามารถใช้ กรมฯ อนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้เป็นการชั่วคราว)

แบบ สบช 3 แบบนำส่งงบการเงิน
แบบ สบช 3/1 แบบนำส่งงบการเงิน สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศ
แบบ บอจ 5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ผลการนำส่งงบการเงินปี 2559

นิติบุคคลที่มีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต้องนำส่งงบการเงินให้แกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้พัฒนาช่องทางการนำส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL (extensible Business Report language) ที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นนวัตกรรมการให้บริการรูปแบบใหม่ที่นำมาใช้ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ (Analyst) นักลงทุน (Investor)และเป็นหน่วยงานภาครัฐสมารถนำข้อมูลงบการเงินจากระบบ (DBD e-Filing) มาวิเคราะห์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สมารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ได้ทันที ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นับตั้งแต่วันที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เปิดระบบให้นิติบุคคลนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558-31กรกฎาคม พ.ศ.2559 มีนิติบุคคลนำส่งงบการเงินทาง DBD e-Filing แล้วจำนวน 356,034 ราย คิดเป็น 77% ของนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้งสิ้นจำนวน 568,278 ราย
ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากการขับเคลื่อนเชิงรุกของกรมฯ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ดังนี้

 • ออกประกาศให้นิติบุคคลมาขอรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) ล่วงหน้าตั้งแต่เนิ่นๆ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
 • จัดทำฐานข้อมูลงบการเงินรอบปีบัญชี 2557 ในรูปแบบ XBRL เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องกรอกงบการเงินเปรียบเทียบจำนวน 437,249 ราย
 • จัดตังศูนย์ปฏิบัติการ(Workshop) ที่ชั้น 10 กรมฯ รมทั้งร่วมมือกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยจัดอบรมเป็นจำนวน 239 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 13,986 ราย ซึ่งคาดว่าผู้เข้าอบรมจำนวนดังกล่าวจะสามารถนำความรู้ปขยายผลให้ครอบคลุมนิติบุคคลทั่วประเทศกว่า 500,000 ราย
 • จัดทำโครงการ DBD Connect ร่วมกับคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี และผู้ผลิตซอฟแวร์เพื่อทำการเชื่อมโยงซอฟแวร์ทางบัญชีผ่านระบบ DBD e-Filing โดยไม่ต้อง Re-Key ข้อมูลงบการเงินอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทซอฟแวร์เข้าร่วมแล้วจำนวน 12 บริษัท 17
 • กรมฯ ได้ขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการเช่าจากผู้ให้บริการ Internet  Service Provider ณ ช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุดเพื่อรับรองและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการนำส่งงบการเงิน DBD e-Filing ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 • กรมฯ ร่วมกับสำนักงานบัญชีคุณภาพ จำนวน 130 แห่งแห่งในการสร้างวิทยากรเพื่อขยายผลการบรรยาย DBD e-Filing ในภูมิภาครวมทั้งขับเคลื่อนการนำส่งการเงินผ่านนักบัญชี 53,510 ราย โดยใช้ระบบ e-Accountant  เป็นช่องทางการสื่อสารและขยายผลการนำส่ง

ในปี 2559 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดำเนินการเชิงรุก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยจะดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอบรม(Workshop)โดยจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเป็น 30 เครื่อง เพื่อรับรองการเรียนรู้ระบบ DBD e-Filing และการสอนติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel รวมถึงเพิ่มการจัดอบรมให้ความรู้ตลอดปี 2559-2560 เพื่อให้ครอบคลุมนิติบุคคลที่ต้องนำส่งงบการเงินทั้ง 100% โดยมีเป้าหมายดังนี้

 • ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายที่ต้องนำส่งงบการเงินสามรถติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel สำหรับนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)ได้ด้วยตัวเอง
 • ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ในการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ผ่านการฝึกอบรมที่ห้องปฏิบัติการอบรม (Workshop) มากยิ่งขึ้น
 • กรมฯ ได้จัดสรรเจ้าหน้าที่ IT ที่มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel เพื่อให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหาไว้คอยอำนวยความสะดวกประจำห้องปฏิบัติการอบรม (Workshop)

การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถนำส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือกรณีที่กรรมการไม่อยู่ก็สามารถส่งงบการเงินได้ จึงสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของเอกชนและภาครัฐในการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถนำข้อมูลงบการเงินใช้ประโยชน์ได้ทันที่ในการเริ่มต้น ต่อยอดและสร้างเครือข่ายธุรกิจ ดังนั้น ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ต้องผนึกกำลังกันในการขับเคลื่อนประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบทางการค้า
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้บูรณาการความร่วมมือกับ 8  หน่วยงานพันธมิตรมีหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจ ได้แก่

 • สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)
 • สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ)
 • กรมสรรพากร
 • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท)
 • สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ)
 • สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยมีเป้าหมายสูงสุดในอนาคต คือ การใช้เงินฉบับเดียว ซึ่งนำส่งผ่าน DBD e-Filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาตรฐานสากล

ข่าวใหม่ ปี 2559

วิธีตรวจสอบงบการเงินก่อนนำส่ง กรณีนำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

 1. แบบนำส่งงบการเงิน (สบช.3) จำนวน 2 ฉบับ
  • ต้องไม่ใช่ สบช.3 แบบเก่าที่ยกเลิก (แบบใหม่ระบุครั้งที่ และวันที่ประชุมสามัญ)
  • ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ให้ถูกต้อง
  • ระบุรอบปีบัญชีตรงกับงบการเงิน/รายงานผู้สอบบัญชีและข้อบังคับของบริษัท (งบปีแรกต้องตรวจรอบบัญชีให้ถูกต้อง)
  • ระบุข้อความว่า “งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อวันที่ เดือน ปีใด”
  • หมายเลขโทรศัพท์ (กิจการ/ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี)
  • ระบุวันที่รับรองงบการเงินและความเห็นของผู้สอบบัญชี
  • ผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
  • กรณียื่น บอจ.5 พร้อมงบการเงิน ระบุวันที่อนุมัติงบให้ตรงกับวันที่ใน บอจ.5
  • ระบุมูลค่าที่ดิน (ไม่รวมอาคารและอุปกรณ์)
 2. หน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จำนวน 1 ชุด
  • ชื่อกิจการ/ รอบปี ต้องตรงกับใน สบช.3 และงบการเงิน
  • เป็นแบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6 วรรค (ไม่ใช่แบบรับรองบัญชีของกรมสรรพากร ไม่ใช่แบบ 3 วรรค)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตลงลายมือชื่อ/ เลขทะเบียนและที่อยู่ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  • ระบุวันที่รับรองงบการเงิน
  • ข้อควรระวัง
   1. ตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี สถานะของผู้สอบบัญชี ว่ายัง “คงอยู่” หากมีสถานะสิ้นสภาพ จะมีผลกระทับกับการรับรองงบการเงิน
   2. วันที่ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงิน จะต้องหลังวันปิดรอบบัญชีและก่อนวันประชุมสามัญอนุมัติงบการเงิน
   3. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่มีทุนเกิน 5 ล้าน หรือทรัพย์สินเกิน 30 ล้าน หรือ รายได้เกิน 30 ล้าน ต้องมีหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ด้วย
 3. งบการเงิน จำนวน 1 ชุด
  • รายการสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกทุน
  • ผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียน ลงนามและประทับตราทุกหน้า(ถ้ามี)
   ยกเว้น หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ผู้มีอำนาจตามที่จดทะเบียนหนึ่งคนลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุดท้ายได้
 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) จำนวน 1 ชุด
  • พิมพ์ข้อมูลในแบบ บอจ.5 ให้ถูกต้องครบถ้วน
  • กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายชื่อรับรองด้วยหมุก กรณีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ให้ลงลายมือชื่อไว้หน้าแรกและหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
 5. งบการเงินที่ต้องจัดส่ง

ข่าวเก่า ปี 2558

การนำส่งงบการเงิน ผ่านทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-filing)

กว่า 550,000 ของนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ มีนิติบุคคลกว่า 500,000 ราย มีหน้าที่ต้องส่งงบการเงิน ในรูปแบบเอกสาร (Hard Copy) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บถึง 4 เดือน ซึ่งเป็นภาระต่อกรม และเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลและการจัดเก็บจำนวนมาก ดังนั้น กรมฯ ได้ริเริ่มนวัตกรรมการให้บริการการับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) ด้วยเทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรก อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มช่องทางบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายกับประชาชน โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มปฎิบัติงานจริง สำหรับงบการเงิน ปี 2556 ซึ่งจะยื่นใน ปี 2557 จำนวนไม่น้อยกว่า 100 ราย และคาดว่าสามารถเปิดให้บริการ e-Filing เต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2558

นิติบุคคลต้องส่งงบการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยมีช่องทางในการเตรียมข้อมูลก่อนนำส่ง 2 รูปแบบ คือ

 1. รูปแบบ e-Form ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลงบการเงินผ่าน e-Form บนหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมแนบไฟล์ PDF ตามที่กรมฯ กำหนด โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ก่อนอนุมัติการนำส่งงบการเงิน
 2. รูปแบบ XBRL in Excel ผู้ประกอบการจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบงบการเงิน (Excel Template) จากหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และเลือกต้นแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจของแต่ละนิติบุคคลเพื่อบันทึกข้อมูลงบการเงินและทำการนำส่งงบการเงินพร้อมแนบไฟล์ PDF ตามที่กรมฯ กำหนด โดย Upload ผ่านระบบ DBD e-Filling ก่อนอนุมัติการนำส่งงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-filing) ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2558 เป็นต้นไป โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL

การส่งงบการเงินทางไปรษณีย์

การส่งการเงินทางไปรษณีย์ ท่านสามารถเลือกส่งแบบรับประกันการสูญหาย (ส่งได้เฉพาะที่ทำการไปรษณีย์ในขตกรุงเทพมหานคร และที่ทำการไปรษณีย์นนทบุรี) หรือลงทะเบียนตอบรับ (ส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยส่งไปที่สำนักข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และแนบซองจดหมาย จ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวงตราไปรษณีย์อากร  ซึ่งหากเอกสารที่ยื่นครบถ้วนถูกต้องจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ยื่นงบการเงิน

 

สถานที่ติดต่อ

บริษัท นารา การบัญชี จำกัด
เลขที่ 4/1 ซอยลาดพร้าว 52 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 080 173 2000 ; 080 174 2000
โทร 080 286 2000 ; 080 287 2000
โทร 02 933 5511 ; 02 933 5512

อีเมล์: info@53ac.com
และสำเนาอีเมล์ ถึง (CC) : 53ac.com@gmail.com

QRlogo

เพิ่ม นาราการบัญชี เป็นเพื่อน @nara53

 line-logo

contactt

 
 

บริการบัญชี จัดทำงบรายเดือน บัญชีรายเดือน วางระบบบัญชี ที่ปรึกษาด้านบัญชี บริการภาษีอากร ภาษีรายเดือน ภาษีรายปี ที่ปรึกษาภาษีอากร บริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบพิเศษ ตรวจสอบพิเศษ(ตามความต้องการหรือข้อกำหนดของบริษัทแม่) เปิดบริษัท เลิกบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท เลิกห้างหัุ้นส่วน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน และบริการอื่นๆ เกี่ยวกับบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอหมายเลขผู้เสียภาษี คัดหนังสือรับรอง คั ดเอกสารบริษัท แปลหนังสือรับรอง แปลเอกสารบริษัท โนตารี่พับลิค รับรองเอกสาร ขอขอบคุณ ที่สนใจงานบริการเรา (นาราการบัญชี)

 
 

__________________________________________________________________________________________